Jälkiteollisissa yhteiskunnissa on käynnissä kaksi suurta muutosta: hyvinvointipalvelujen tarpeen voimakas kasvu ja uusien kognitiivisten robottien esiinmarssi. Palvelurobottien uskotaan tuovan uusia mahdollisuuksia hyvinvointi‐ ja terveyspalveluihin tuottavuuden kasvun, palvelujen laadun kehittämisen ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien kautta. Ala on kuitenkin haastava johtuen eettisistä, lainsäädännöllisistä ja sosiaalisista tekijöistä. Robotit ja hyvinvointipalvelujen tulevaisuus (ROSE) ‐hankkeessa tutkitaan, kuinka palvelurobotiikan edistysaskeleet mahdollistavat tuotteiden ja palvelujen innovoinnin sekä hyvinvointipalvelujen uudistumisen erityisesti ikääntyvän väestön tarpeisiin.

Kehitystä tutkitaan yksilöiden, instituutioiden ja yhteiskunnan tasoilla, ottaen huomioon niin käyttäjätarpeet ja eettiset näkökohdat kuin teknologian kypsyys sekä palvelujärjestelmän kokonaisuus. Palvelurobotiikkaa on tärkeä tarkastella useista näkökulmista, yksittäisestä käyttäjästä aina systeemitasoon asti, jotta voidaan varmistaa palvelurobotiikan järkevä ja vaikuttava käyttö.

Tulevaisuudessa palvelurobotiikka tulee entistä suurempaan käyttöön palveluiden tarjonnassa. Kuinka siihen liittyvät palvelut tulisi järjestää ja mitä seurauksia tällä on yhteiskunnalle? ROSE‐hankkeen päätavoitteena on selvittää, kuinka robotiikan avulla luodaan ja muokataan tuotteita ja palveluita sekä edistetään hyvinvointipalveluiden uudistamista. Keskeisessä roolissa on palveluiden eettinen kehittäminen yhdessä sidosryhmien kanssa. ROSE-hankkeen sidosryhmiä ovat mm. hoito- ja hoivatyön ammattilaiset, palveluiden järjestäjät (julkinen ja yksityinen sektori), ikäihmiset sekä heidän omaisensa ja hoitajansa, robotiikka- ja terveysteknologiayritykset sekä julkinen valta.

Tutkimus keskittyy ihmisen ja robotin yhteiseloon, yhteiskunnalliseen hyväksyttävyyteen ja hyvinvointipalveluiden järjestelmiin. Hankkeessa tarkastellaan seuraavia kysymyksiä: 

● Mitä eri sidosryhmät odottavat palvelurobotiikalta?

● Millaisiin tehtäviin robotiikkaa voidaan käyttää hyvinvointipalveluissa?

● Millaisia eettisiä ja sosiaalisia kysymyksiä nousee esiin ihmisen ja robotin kanssakäymisessä?

● Miten robotit muuttavat työntekijöiden roolia ja millaista osaamista tarvitaan?

● Mikä vaikuttaa robottien hyväksyttävyyteen?

● Miten robotit muuttavat hyvinvointipalveluja?

● Millaisia haasteita innovaatioissa ja niiden kaupallistamisessa on?

Tutkimus toteutetaan osatutkimuksina, joissa esimerkiksi käyttäjätutkimuksen avulla tutkitaan monitieteisesti robotiikan soveltuvuutta ikääntyneen ihmisen ja kotihoidon työntekijän vuorovaikutuksessa, kotihoidon työntekijän toiminnassa, puheessa sekä työkulttuurissa. Tutkimuksen mielenkiinnon kohteena on myös robottien

toiminnallisuuden kehittäminen ja tutkiminen. Robotiikan testaus tapahtuu oikeissa toimintaympäristöissä Living Lab ‐lähestymistapaa ja mm. palvelumuotoilun yhteiskehittämiseen perustuvia osallistavia menetelmiä hyödyntäen. Tällöin eri toimijoiden näkemykset, odotukset ja haasteet uudesta palvelusta ovat tutkimuksen ja kehittämisen kohteena. Robotiikan filosofinen ja eettinen pohdinta kuuluu myös tutkimuksen keskiöön.

Tiedonkeruu toteutetaan monipuolisilla menetelmillä, esimerkiksi skenaariotyöskentelyn, yksilö‐ ja ryhmähaastattelujen, kyselyjen, osallistuvan havainnoinnin, videoinnin, paneelikeskustelujen ja työpajojen avulla. Eri toimijat otetaan mukaan tutkimuksen etenemiseen, tuloksien esittelyyn ja hankkeen arviointiin, jolloin tutkimustietoa voidaan täydentää, arvioida ja pohtia yhteistyössä. Vuoropuhelu ja arvioiva keskustelu esimerkiksi päättäjien ja sosiaali‐ ja terveysalan asiantuntijoiden kanssa mahdollistaa paitsi palvelujen kehittämisen, myös palvelujen systeemisen muutoksen suuntaan vaikuttamisen. Vastuullinen ja vaikuttava kehittämisote, jota ROSE-hanke edustaa, asettaa tutkimuksen aina tutkija‐ ja projektitasolta lähtien vuorovaikutukseen yhteiskunnan kanssa, ja pyrkii ratkaisuihin, jotka ovat yhteiskunnallisesti hyväksyttäviä ja kestäviä. ROSE‐hankkeessa panostetaankin erityisesti käyttäjä‐ ja sidosryhmälähtöisyyteen, avoimuuteen ja vuorovaikutteisuuteen.


Yhteystiedot

Konsortion johtaja

Ville Kyrki

ville.kyrki@aalto.fi

Projektipäällikkö

Timo Brander

timo.brander@aalto.fi