Aalto-yliopisto on monitieteellinen yliopisto, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Tehtävämme on muuttaa maailmaa ja tuottaa ratkaisuja yhteiskunnan suuriin haasteisiin korkeatasoisen tutkimuksen ja opetuksen keinoin.

Aalto-yliopistossa on kuusi korkeakoulua ja lähes 20 000 opiskelijaa. Henkilöstöä on 4 700, joista 390 on professoreita. Aalto-yliopistossa voi suorittaa kandidaatin- ja maisterintutkintoja, ja kaikilla opintoaloilla on omat tohtoriohjelmansa.

Aalto-yliopisto syntyi vuonna 2010 Teknillisen korkeakoulun, Helsingin kauppakorkeakoulun ja Taideteollisen korkeakoulun yhdistyessä. Yliopiston pääkampus sijaitsee Espoon Otaniemessä. Muut kampukset ovat Helsingin Töölössä ja Arabiassa.

ROSE-hankkeessa Aalto-yliopisto vastaa hankkeen koordinoinnista sekä robottiteknologiasta. Tutkimuskysymyksinä ovat robotin toimiminen kodinomaisessa ympäristössä sekä ihmisen tarpeiden ymmärtäminen ja näihin vastaaminen.

Laurea

Laurea-ammattikorkeakoulu tuo hankkeeseen osaamista sosiaali- ja terveysalalta, palveluliiketoiminnasta sekä LivingLab-menetelmät. Laurean erikoisalaan kuuluvat terveys- ja käyttäytymistieteet.

Hankkeessa Laurean tiimi syventyy hoitotyön ammattilaisten sekä ikääntyneiden kansalaisten arkeen, jonka helpottamiseksi robotiikan uskotaan tuovan uusia ratkaisuja. Robotiikan tuomia mahdollisuuksia sosiaali- ja terveysalan palveluiden, prosessien ja rakenteiden uudistamiseksi tutkitaan yhteistyössä loppukäyttäjien ja muiden sidosryhmien kanssa.

Lappeenranta

Lappeenrannan teknillinen yliopisto (Lappeenranta University of Technology, LUT Lahti) tutkii ROSE-hankkeessa palvelurobotiikan yhteiskunta- ja systeemitasoa sekä palvelurobotiikan kytkeytymistä palvelujärjestelmän uudistamiseen. LUT:n tutkimuksessa tarkastellaan palvelurobotiikkaa systeemisenä innovaationa, siihen liittyvää teknologisten ja palveluinnovaatioiden yhteenkietoutumista sekä laajempaa hyvinvointipalveluiden kentässä tapahtuvaa sosioteknistä murrosta, missä palvelurobotiikan esiinmarssi näyttäytyy yhtenä vahvana trendinä.

LUT:n tutkimuksessa tarkastellaan esimerkiksi palvelurobotiikan innovaatioekosysteemiä pyrkien tunnistamaan tämän systeemin toimijoita ja sen dynamiikkaa. Tutkimuksessa tunnistetaan palvelurobotiikan diffuusion edistäjiä, hidastajia ja kriittisiä pisteitä, muun muassa tiedonhallintaan ja osaamistarpeisiin liittyvissä kysymyksissä.

LUT:n tutkimuksessa tarkastellaan myös innovaatiomenetelmiä, jotka auttavat hallitsemaan palvelurobotiikan juurruttamiseen liittyviä epävarmuustekijöitä. Tutkimus tuo niin ikään tietoa siitä, millainen innovaatiopolitiikka voisi tukea palvelujen ja teknologioiden yhteiskehittämistä palvelurobotiikan innovaatioekosysteemissä.

Tutkimusaineistoina käytetään muun muassa palvelun- ja teknologiantuottajille, päätöksentekijöille ja muille sidosryhmille suunnattuja haastatteluita ja kyselyitä sekä erilaisia strategiadokumentteja ja muita kirjallisia aineistoja. Lisäksi tehdään käytännön kenttätutkimusta palvelurobotiikkaa hyödyntävissä organisaatioissa.

Lappeenrannan teknillisen yliopiston Lahden yksikkö on monitieteinen alueellinen tutkimusyksikkö, jossa työskentelee noin 30 tutkijaa ja kehittäjää kahdesta Schoolista (LUT School of Business and Management ja LUT School of Energy Systems). 

TTY

Signaalinkäsittelyn laitos on Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) suurin laitos ja sen tutkimusalat on valittu yliopiston strategisiksi aloiksi. Laitoksen tutkimus kattaa kaikki signaalinkäsittelyn keskeisimmät alat, signaalinkäsittelyn teoria, puheen- ja äänenkäsittely, kuvan- ja videonkäsittely ja näiden sovellukset.

Tampereen Yliopisto

Tampereen yliopiston yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikössä tutkitaan monipuolisesti yhteiskunnan, instituutioiden ja yksilöiden välisiä suhteita sekä niiden muutoksia. Robotiikkatutkimukseen tuomme sosiaalitieteellistä ja filosofista näkemystä robotiikkaan kohdistuvista odotuksista, haasteista sekä sen hyödynnettävyydestä hyvinvointipalveluissa.

Filosofiassa vahvuuksiamme ovat kriittinen yhteiskuntateoria, robotiikan eettiset ja moraaliset kysymykset, ihmisen ja robotin välinen vuorovaikutus, ruumiillisuuden filosofia ja ikääntymiseen liittyvät arvokysymykset.

Yhteiskuntatieteissä vahvuuksiamme ovat teknologian ja työn sosiologia, hoivatutkimus, vuorovaikutuksen tutkimus sekä hyvinvointipalveluiden uudistamiseen liittyvät kysymykset.

VTT

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on Pohjoismaiden johtava tutkimus- ja teknologiayhtiö. Tuotamme tutkimuksen ja tiedon kautta asiantuntijapalveluja kotimaisille ja kansainvälisille asiakkaillemme ja kumppaneillemme, liike-elämälle ja julkiselle sektorille. Käytämme 4 miljoonaa tuntia vuodessa aivovoimaa teknologisten edistysaskelien kehittämiseen. VTT:n löydät sosiaalisen median kanavilta: Facebook, LinkedIn ja Twitter @VTTFinland.

Yhteystiedot

Konsortion johtaja

Ville Kyrki

ville.kyrki@aalto.fi

Projektipäällikkö

Timo Brander

timo.brander@aalto.fi